tilburg-skyline.jpg

Voorwaarden

Gebruiksvoorwaarden & Privacybeleid

Uw privacy

We erkennen dat wanneer u ervoor kiest ons informatie over uzelf te verstrekken, u erop vertrouwt dat wij op een verantwoorde manier handelen. Deze Privacyverklaring legt uit wie we zijn, hoe we persoonlijke gegevens over u verzamelen, delen en gebruiken en hoe u uw privacyrechten kunt uitoefenen. Dit is van toepassing op persoonlijke gegevens die we via de Website verzamelen of bij onze relatie of potentiële relatie met u (of uw organisatie) als leverancier, klant of zakenpartner.

 

Wat doen wij?

APPARTEMENT.NL is een hoofdzaak een aanbieder van woningen .  APPARTEMENT.NL is een dienstverlener op het gebied van verhuur, verkoop en beheer van appartementen en woningen.  Meer informatie kunt u vinden in het onderdeel Over ons op onze website.

 

Welke informatie verzamelen wij? 

Afhankelijk van uw relatie met APPARTEMENT.NL, kunnen wij persoonlijke gegevens over u verzamelen die grofweg in de volgende categorieën vallen:

Informatie die we automatisch verzamelen:

Informatie die we verkrijgen van bronnen van derden:

Gevoelige persoonlijke informatie

 

Hoe gebruiken we uw persoonlijke gegevens?

Wij gebruiken uw persoonlijke gegevens voor de volgende doeleinden (of anderszins beschreven op het moment van verzamelen):

 

Met wie delen wij uw persoonlijke gegevens?

Wij kunnen uw persoonlijke gegevens aan de volgende categorieën ontvangers bekendmaken:

 

Rechtsgrond voor de verwerking van persoonlijke gegevens

Volgens de gegevensbeschermingswetgeving van de Europese Unie hangt onze wettelijke basis voor het verzamelen en gebruiken van de hierboven beschreven persoonlijke gegevens af van de persoonlijke informatie in kwestie en de specifieke context waarin we deze verzamelen. 

Normaal gesproken zullen wij echter alleen persoonlijke gegevens van u verzamelen (i) wanneer we de persoonlijke gegevens nodig hebben om een contract met u uit te voeren, (ii) wanneer de verwerking in onze legitieme belangen is en dit niet wordt beperkt door uw rechten, of (iii) wanneer wij uw toestemming hebben om dit te doen. In sommige gevallen kunnen we ook een wettelijke verplichting hebben om persoonlijke gegevens van u te verzamelen of anderszins persoonlijke gegevens nodig hebben om uw vitale belangen of die van een andere persoon te beschermen.

Wanneer we uw gevoelige persoonlijke gegevens verwerken, doen we dit: (i) in het kader van ‘ken uw-tegenpartij’-controles zoals vereist door de toepasselijke wetgeving; (ii) op grond van het feit dat de verwerking noodzakelijk is om redenen van substantieel openbaar belang; (iii) op basis van uw uitdrukkelijke toestemming; of (iv) om juridische claims vast te stellen, uit te oefenen of te verdedigen.

U kunt ervoor kiezen om geen persoonlijke gegevens aan ons te verstrekken. Tenzij anderszins aangegeven, is de door ons gevraagde informatie echter noodzakelijk voor het aangaan en uitvoeren van een contract met u of uw organisatie en/of het verlenen van diensten aan u of uw organisatie en zal het verzuim om deze informatie te verstrekken het contractproces en/of de levering van de relevante diensten belemmeren.

Als we uw persoonlijke gegevens verzamelen en gebruiken op basis van onze legitieme belangen (of die van een derde partij), zullen deze belangen normaal gesproken de volgende zijn: om onze diensten aan u te verlenen, te reageren op uw vragen, onze Website(s) te verbeteren, marketing te ondernemen of voor het detecteren of voorkomen van illegale activiteiten. 

Gezien de business-to-business context waarin wij de verwerking van uw persoonlijke gegevens uitvoeren, en de waarborgen die wij nemen om uw persoonlijke gegevens te beschermen (inclusief zoals beschreven onder het kopje ‘Hoe beschermen we uw informatie’, worden onze legitieme belangen niet gecompenseerd door enig nadeel voor uw individuele rechten en vrijheden. We hebben mogelijk andere legitieme belangen en, indien van toepassing, zullen we u op het relevante moment duidelijk maken wat die legitieme belangen zijn.

Als u vragen hebt over of meer informatie wenst over de rechtsgrond waarop wij uw persoonlijke gegevens verzamelen en gebruiken, neem dan contact met ons op via de contactgegevens die u vindt onder het kopje ‘Hoe u contact met ons kunt opnemen’ hieronder.

 

Hoe beschermen we uw informatie?

We gebruiken passende technische en organisatorische maatregelen om de persoonlijke informatie die we over u verzamelen en verwerken te beschermen. De maatregelen die we gebruiken zijn ontworpen om een beveiligingsniveau te bieden dat is afgestemd op het risico van de verwerking van uw persoonlijke gegevens. We zorgen ervoor dat alleen personen die dergelijke toegang nodig hebben om hun taken en plichten uit te voeren, toegang hebben tot persoonlijke informatie en aan derden die ons diensten verlenen of anderszins een legitiem doel hebben om toegang te krijgen tot deze informatie (lees verder onder het kopje ‘Met wie delen we uw persoonlijke gegevens?’ hierboven). Telkens wanneer we een derde toestaan toegang te krijgen tot persoonlijke informatie, zullen we gepaste maatregelen nemen om ervoor te zorgen dat de informatie wordt gebruikt op een wijze die consistent is met deze Privacyverklaring en die de veiligheid en vertrouwelijkheid van de informatie handhaaft. 

 

Gegevensbewaring

We bewaren persoonlijke gegevens die we van u verzamelen indien we een lopende legitieme bedrijfsbehoefte hebben om dit te doen. Als u klant of verkoper bent (of een vertegenwoordiger van een klant of verkoper), dan wordt de informatie gedurende een bepaalde periode bewaard om ons in staat te stellen onze diensten te verlenen, om te voldoen aan de toepasselijke wettelijke, fiscale of boekhoudkundige vereisten en, indien nodig, voor de oprichting, uitoefening of verdediging van juridische claims.

Wanneer we geen doorlopende legitieme bedrijfsbehoeften hebben om uw persoonlijke gegevens te verwerken, zullen we deze ofwel verwijderen ofwel anonimiseren of, als dit niet mogelijk is (bijvoorbeeld omdat uw persoonlijke gegevens zijn opgeslagen in back-uparchieven), dan zullen wij uw persoonlijke informatie veilig opslaan en deze isoleren van verdere verwerking tot verwijdering mogelijk is.

 

Uw gegevensbeschermingsrechten

Als Europese gegevensbeschermingswetgeving van toepassing is, dan hebt u de volgende rechten:

U hebt het recht om bij een autoriteit voor gegevensbescherming een klacht in te dienen over onze verzameling en gebruik van uw persoonlijke gegevens. Neem voor meer informatie contact op met uw lokale autoriteit voor gegevensbescherming.

We reageren op alle verzoeken die we ontvangen van personen die hun gegevens-beschermingsrechten willen uitoefenen in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming.

 

Links naar andere websites

We linken naar andere websites. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de inhoud of het privacy-beleid van deze websites voor de manier waarop informatie over hun gebruikers wordt behandeld. In het bijzonder, tenzij expliciet vermeld, zijn wij geen agenten voor deze websites of adverteerders en zijn we ook niet gemachtigd om namens hen verklaringen af te leggen.

In ieder geval moet u de privacypraktijken van die derde partijen onderzoeken.

 

Wachtwoorden

Om u meer gepersonaliseerde diensten te kunnen aanbieden, kunnen we u vragen om een of meer wachtwoorden in te stellen om toegang te krijgen tot bepaalde diensten of secties op de website WWW.APPARTEMENT.NL. U bent zelf verantwoordelijk voor de controle en het gebruik van elk wachtwoord dat u aanmaakt en we raden aan om geen oud wachtwoord te hergebruiken en een sterk wachtwoord te maken.

 

Updates van deze Privacyverklaring

We kunnen deze privacyverklaring van tijd tot tijd bijwerken als reactie op veranderende juridische, technische of zakelijke ontwikkelingen. Wanneer we onze Privacyverklaring updaten, zullen we gepaste maatregelen nemen om u op de hoogte te houden, in overeenstemming met het belang van de wijzigingen die we aanbrengen. We zullen uw toestemming voor alle belangrijke wijzigingen in de privacyverklaring verkrijgen, indien en wanneer dit wordt vereist door de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming. 

U kunt zien wanneer deze Privacyverklaring voor het laatst is bijgewerkt door de datum ‘Laatst bijgewerkt’ bovenaan deze Privacyverklaring te controleren. 

 

Hoe u contact met ons kunt opnemen

Indien u een e-mail of e-mails van APPARTEMENT.NL hebt ontvangen die u niet langer wenst te ontvangen, neem dan contact met ons op via info@appartement.nl. Als u nog vragen of zorgen hebt over ons gebruik van uw persoonlijke gegevens, neem dan contact met ons op via: privacy@appartement.nl. De verwerkingsverantwoordelijke van uw persoonlijke informatie is de APPARTEMENT.NL groepsentiteit (i) waarmee u of uw organisatie een relatie onderhoudt als leverancier of klant; (ii) die overweegt een relatie met u of uw organisatie aan te gaan; en/of (iii) waarbij u betrokken bent als gebruiker van APPARTEMENT.NL-website.